HG 355/11.04.2007


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 332 din 17/05/2007
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 46 alin. (2) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.


CAPITOLUL I

Dispozitii generale


Art. 1. - Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru prevenirea îmbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici, fizicochimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munca.
Art. 2. - În sensul prezentei hotarâri, supravegherea sanatatii lucratorilor reprezinta totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a lucratorilor.
Art. 3. - Potrivit prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Ministerul Sanatatii Publice este autoritatea competenta în domeniul medicinii muncii si al supravegherii starii de sanatate a lucratorilor.
Art. 4. - Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii specialisti de medicina muncii.


CAPITOLUL II
Obligatiile angajatorilor


Art. 5. - (1) Angajatorul trebuie sa se afle în posesia unei evaluari a riscului asupra sanatatii lucratorilor.
(2) Evaluarea riscului asupra sanatatii se actualizeaza daca s-au produs schimbari semnificative din cauza carora evaluarea ar fi depasita sau atunci când rezultatele supravegherii sanatatii o impun.
Art. 6. - Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât si din sectorul privat, sunt obligati sa respecte reglementarile în vigoare privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
Art. 7. - Angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.


CAPITOLUL III
Servicii medicale profilactice


Art. 8. - (1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea în munca, de adaptare, periodic, la reluarea activitatii, promovarea sanatatii la locul de munca.
(2) Serviciile medicale profilactice prevazute la alin. (1) se efectueaza potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum si ale actelor normative specifice.
(3) În cazuri argumentate medical, stiintific, statistic, examenele medicale profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale.
(4) Testarea psihologica a aptitudinilor în munca se face potrivit prevederilor anexei nr. 1.
Art. 9. - (1) În sensul prezentei hotarâri, aptitudinea în munca reprezinta capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/functia pentru care se solicita examenul medical.
(2) Pentru stabilirea aptitudinii în munca, medicul specialist de medicina muncii poate solicita si alte investigatii si examene medicale de specialitate, suplimentare celor prevazute la art. 8.
Art. 10. - În conditiile în care medicul de medicina muncii face recomandari de tip medical, aptitudinea este conditionata de respectarea acestora, iar în fisa de aptitudine - anexa nr. 5, avizul medical va fi "apt conditionat".
Art. 11. - (1) Inaptitudinea temporara în munca, în sensul prezentei hotarâri, reprezinta incapacitatea medicala a lucratorului de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/functia pentru care se solicita examenul medical privind aptitudinea în munca, pâna la reevaluarea sanatatii de catre medicul de medicina muncii.
(2) În situatia în care lucratorul se afla temporar, din cauza unei boli, în situatia de incapacitate medicala privind desfasurarea activitatii la locul de munca în profesia/functia pentru care se solicita examenul medical de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabileste inaptitudinea temporara pâna la disparitia cauzei medicale, iar în fisa de aptitudine - anexa nr. 5, avizul medical va fi "inapt temporar".
Art. 12. - (1) Inaptitudinea permanenta în munca, în sensul prezentei hotarâri, reprezinta incapacitatea medicala permanenta a lucratorului de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/functia pentru care se solicita examenul medical privind aptitudinea în munca.
(2) Toate cazurile de inaptitudine medicala permanenta vor fi rezolvate de catre medicii de medicina muncii în colaborare cu medicii de expertiza capacitatii de munca, care se vor informa reciproc asupra rezolvarii situatiei de fapt.
Art. 13. - Examenul medical al lucratorilor la angajarea în munca stabileste aptitudinea/aptitudinea conditionata/ inaptitudinea permanenta sau temporara în munca pentru profesia/functia si locul de munca în care angajatorul îi va desemna sa lucreze
privind:
a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente în momentul examinarii si viitorul loc de munca;
b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune în pericol sanatatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca;
c) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune în pericol securitatea unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
d) existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia îi asigura servicii.
Art. 14. - În functie de rezultatul examenului medical la angajarea în munca, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:
a) adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice si la starea de sanatate a lucratorului, în
b) îndrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri de munca;
c) includerea în circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita.
Art. 15. - Examenul medical la angajarea în munca se efectueaza pentru:
a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;
b) lucratorii care îsi schimba locul de munca sau sunt detasati în alte locuri de munca ori alte activitati;
c) lucratorii care îsi schimba meseria sau profesia.
Art. 16. - (1) Examenul medical la angajarea în munca se face la solicitarea angajatorului, care va completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevazut în anexa nr. 2, si fisa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut în anexa nr. 3.
(2) În situatia schimbarii locului de munca, lucratorul este obligat sa prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul sau de munca anterior.
(3) Examenul medical la angajarea în munca consta în:
a) anamneza medicala profesionala si neprofesionala si examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevazut în anexa nr. 4;
b) examenele medicale clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut în anexa nr. 1.
(4) La indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical la angajarea în munca pentru locurile de munca si activitatile cu expunere la factori de risc profesional cuprinde si examene medicale suplimentare celor prevazute în anexa nr. 1.
(5) Rezultatele examenului clinic si ale celorlalte examene medicale se înregistreaza în dosarul medical.
(6) Medicul specialist de medicina muncii, în baza fisei de solicitare a examenului medical la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical si a examenelor medicale efectuate, completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.
(7) Numai medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical prevazut la alin. (3).
Art. 17. - Fisa de aptitudine care finalizeaza examenul medical la angajarea în munca se completeaza numai de catre medicul de medicina muncii, în doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator.
Art. 18. - Examenul medical de adaptare în munca se efectueaza la indicatia medicului specialist de medicina muncii în prima luna de la angajare si are urmatoarele scopuri:
a) completeaza examenul medical la angajarea în munca, în conditiile concrete noilor locuri de munca (organizarea fiziologica a muncii, a mediului de munca, relatiile om-masina, relatiile psihosociale în cadrul colectivului de munca);
b) ajuta organismul celor angajati sa se adapteze noilor conditii;
c) determina depistarea unor cauze medicale ale neadaptarii la noul loc de munca si recomanda masuri de înlaturare a acestora.
Art. 19. - Efectuarea examenului medical periodic are urmatoarele scopuri:
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine;
b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional;
c) diagnosticarea bolilor profesionale;
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca;
f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii, pentru calitatea produselor sau pentru populatia cu care lucratorul vine în contact prin natura activitatii sale.
Art. 20. - Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor lucratorilor.
Art. 21. - Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele întocmite conform modelului prevazut în anexa nr. 1 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.
Art. 22. - Examenul medical periodic cuprinde urmatoarele:
a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea angajarii sau de la ultimul examen medical periodic pâna în momentul examenului medical respectiv;
b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevazut în anexa nr. 4;
c) examenele clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut în anexa nr. 1 si examenului indicat de catre medicul specialist de medicina muncii;
d) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevazut în anexa nr. 4;
e) finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudine, conform modelului prevazut în anexa nr. 5, de catre medicul specialist de medicina muncii, în doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator.
Art. 23. - Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza dupa o întrerupere a activitatii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activitatii, cu respectarea dispozitiilor
Art. 24. - Efectuarea examenului medical la reluarea activitatii are urmatoarele scopuri:
a) confirmarea aptitudinii lucratorului pentru exercitarea profesiei/functiei avute anterior sau noii profesii/functii la locul de munca respectiv;
b) stabilirea unor masuri de adaptare a locului de munca si a unor activitati specifice profesiei sau functiei, daca este cazul;
c) reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucratorului mentinerea sanatatii si a capacitatii sale de munca.
Art. 25. - Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activitatii ori de câte ori îl considera necesar, în functie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucratorul a absentat din productie.
Art. 26. - Promovarea sanatatii la locul de munca reprezinta supravegherea activa a sanatatii lucratorilor în raport cu caracteristicile locului de munca si, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.
Art. 27. - În vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor privind sanatatea si securitatea în munca în rândul lucratorilor, medicii specialisti cu pregatire în domeniu efectueaza activitati specifice de promovare a sanatatii la locul de munca pentru realizarea bunastarii lucratorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.
Art. 28. - Serviciile de medicina muncii participa la realizarea si implementarea programelor de informare, educare si formare profesionala cu privire la sanatatea si securitatea în munca pentru lucratorii la care s-a efectuat supravegherea sanatatii prin examene medicale profilactice.
Art. 29. - Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor si pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si de mediu, medicii de medicina muncii desfasoara activitate de consiliere privind sanatatea si igiena ocupationala a lucratorului si a reprezentantilor acestora din întreprindere si din comitetul de sanatate si securitate în munca, dupa caz, si colaboreaza cu organismele din domeniul securitatii si sanatatii în munca.
Art. 30. - Persoana examinata poate contesta rezultatul dat de catre medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea în munca.
Art. 31. - Contestatia prevazuta la art. 30 se adreseaza autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, în termen de 7 zile lucratoare de la data primirii fisei de aptitudine în munca.
Art. 32. - Autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti desemneaza o comisie formata din 3 medici specialisti de medicina muncii si convoaca partile implicate în termen de 21 de zile lucratoare de la data primirii contestatiei.
Art. 33. - Decizia comisiei este consemnata într-un proces-verbal si este comunicata în scris persoanei examinate medical.
Art. 34. - Concluzia procesului-verbal este consemnata în fisa de aptitudine, în care a fost precizat rezultatul examenului
medical contestat.


CAPITOLUL IV
Dispozitii finale


Art. 35. - La aplicarea masurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de munca, angajatorii vor tine seama de rezultatele supravegherii sanatatii.
Art. 36. - Lucratorii trebuie sa fie informati în legatura cu rezultatele proprii ale supravegherii sanatatii lor.
Art. 37. - Dosarul medical si fisa de expunere la riscuri profesionale se pastreaza la structura de medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de angajare si examenul medical periodic.
Art. 38. - Înregistrarile medicale sunt pastrate o perioada de timp cel putin egala cu durata medie de expunere - afectare a starii de sanatate, pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel:
a) cabinetul de medicina muncii pastreaza dosarele medicale, fisele de expunere la riscuri profesionale si datele de morbiditate profesionala;
b) angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri profesionale si concluzia examinarii medicale (fisa de aptitudine);
c) în cazul schimbarii structurii de medicina muncii cu care a fost realizata supravegherea starii de sanatate a lucratorilor, înregistrarile medicale se predau noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator.
Art. 39. - Lucratorul este obligat sa se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sanatatii la locul de munca, conform planificarii efectuate de catre medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.
Art. 40. - Orice lucrator are dreptul sa consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii desfasurate.
Art. 41. - La schimbarea locului de munca în alta unitate, lucratorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la structura de medicina muncii a unitatii respective.
Art. 42. - Angajatorii în procedura de faliment vor informa structura de medicina muncii, care va preda la rândul ei înregistrarile medicale autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
Art. 43. - La întreruperea temporara sau definitiva a activitatii lucratorului, structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului sau de familie.
Art. 44. - Medicul specialist de medicina muncii si medicul de familie al lucratorului se vor informa reciproc si operativ referitor la aparitia unor modificari în starea de sanatate a lucratorului.
Art. 45. - Pentru protectia sanatatii comunitare, în cazul sectoarelor cu riscuri (alimentar, zootehnic, farmaceutic, aprovizionare cu apa potabila, servicii catre populatie, cazare colectiva, piscine, salubritate etc.), examenele medicale la angajare, periodic, la reluarea muncii se pot completa cu examinarile specifice sectorului de activitate, la indicatia medicului specialist de medicina muncii.
Art. 46. - Dosarului medical îi sunt aplicabile prevederile art. 21-25 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, referitoare la dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului.
Art. 47. - Lucratorii au acces, la cerere, la toate informatiile referitoare la starea lor de sanatate.
Art. 48. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 49. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga art. 48-81 din titlul II cap. VI si anexele nr. 4, 5, 6, 7 si 8 din Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr. 508/933/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.


PRIM-MINISTRU
CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU